Serviciile noastre

Serviciile noastre

Ordonanta de plata

Pret de la 1000 lei + TVA

In functie de marimea si natura creantei.

Actiunea in pretentii

Pret de la 2000 lei + TVA

In functie de marimea si natura creantei.

Executare silita

Pret de la 200 lei + TVA

In functie de marimea si natura creantei.

Cererea de valoare redusa

Descriere

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă o procedură specială având ca principal scop clarificarea eficientă a unor situații de fapt cu caracter litigios ce au ca obiect recuperarea creanțelor.

Taxa de timbru

Potrivit art. 6 alin.1 din O.U.G. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al Cărții a Vl-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, se taxează cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depășeste 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei.

Onorariu

Onorariul perceput pentru redactarea cererii de valoare redusă, precum și pentru reprezentarea în fața instanței la 1 termen de judecată (dacă este cazul) este în cuantum de 500 lei.

Durata

În cazul cererii cu valoare redusa, procedura in fața instanței de fond poate dura între 3-6 luni. Durata de soluționare a cererii variaza atât în funcție de complexitatea probatoriului administrat de părți, cât și în funcție de gradul de încărcare al instanței competente cu judecarea cauzei.

Finalitate

Potrivit art. 1031 din Codul de Procedură Civilă, hotarârea instanței se va pronunța în termen de 30 zile de la data la care instanței i se vor furniza toate informațiile necesare soluționării sau, după caz, de la data dezbaterii orale în fața instanței. Hotărârea primei instanțe este executorie de drept.

Cai de atac

Termenul de redactare a hotărârii este de 30 de zile, aceasta putând fi atacată numai cu apel, la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare, conform art. 1033 din Codul de Procedura Civila.

Ordonanța de plată

Descriere

Ordonanța de plată reprezintă o procedură specială, caractrizată prin celeritate si eficiență, prin care creditorul își poate recupera rapid creanțele certe, lichide și exigibile, deținute împotriva unui debitor care refuză sa le plătească.

Condiții

Pentru a putea promova o cerere pentru emiterea unei ordonanțe de plată, creditorul trebuie să dețină o crență certă lichidă și exigibilă, constând în obligația de plată a unor sume de bani, care să rezulte dintr-un contract civil, inclusiv cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris, ori determinat potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură, ori alt asemenea mod admis de lege.

Taxa de timbru

În cazul cererii privind emiterea unei ordonanțe de plată, prevăzută de titlul al IX-lea, al Cărții a IV-a din Codul de Procedură Civilă, taxa judiciare de timbru este fixă în cuantum de 200 lei.

Onorariu

Prelucrarea unei astfel de cereri, studiul acesteia, informarea dumneavoastra periodică cu privire la stadiul procedural, cât și prezența la termenul de judecată aferent, de către echipa noastră alcătuită în totalitate de avocați cu o vastă experiență în recuperarea creanțelor, va fi taxat cu suma de 1.000 Ron.

Durata

Referitor la durata cererii privind emiterea unei ordonanțe de plată, de principiu, în peste 90% din cazuri, procesul se termină după primul termen de judecată, totalizând un timp record față de aceeași cerere introdusă în procedura de drept comun.

Finalitate

Prin procedura ordonanței de plată, finalitatea este recuperarea creanțelor dumneavoastră, într-un mod rapid față de procedura drept comun, prin pronunțarea unei hotărâri care, potrivit articolului 1025 din Codul de Procedură Civilă este executorie, chiar daca este atacată cu cerere in anulare și care, in plus, beneficiază și de autoritate de lucru judecat provizorie, pană la rămânerea definitivă.

Căi de atac

Împotriva hotărârii prin care s-a emis ordonanța de plată, debitorul poate face cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicarea ori înmânarea acestei hotărâri. De principiu, introducerea cererii în anulare nu duce la suspendarea dispozițiilor stabilite prin ordonanța de plată.

Actiunea in pretentii

Descriere

Acțiunea în pretenții sau actiunea “de drept comun” reprezintă cererea înregistrată pe rolul instanței de judecată, prin care o persoana pretinde obligarea unei alte persoane la respectarea dreptului subiectiv ce i-a fost incalcat.

In cazul obligațiilor de plată a unor sume de bani, creditorul solicită pe calea unei acțiuni în pretenții plata sumei de bani ce face obiectul contractului încheiat cu debitorul.

Actiunea in pretentii generala constituie singura posibilitate a debitorului pentru recuperarea creantei sale, atunci cand probatoriul pentru dovedirea creantei presupune administrarea unor probe incompatibile cu procedura privind ordonanta de plata sau cea a cererii cu valoare redusa. De exemplu, pentru a-si proba creanta este nevoie ca, pe langa inscrisurile pe care le detine debitorul, sa fie efectuata si o expertiza sau sa fie administrata si proba cu interogatoriul. Debitorului.

Conditii

Trebuie mentionat faptul ca actiunea in pretentii urmareste sa realizeze executarea unei creante, creanta ce poate consta atat in plata unei sume de bani, dar si in revendicarea unui bun, anularea unui contract etc.

Pentru recuperarea creantei sale pe calea actiunii in pretentii, debitorul trebuie sa probeze urmatoarele aspecte principale:

 • Titlul constatator al creantei: contract, facturi, conversatii e-mail, oferta urmata de acceptare etc.;
 • Identificarea obligatiei contractuale incalcate;
 • Scadenta obligatiei de plata;
 • Debitul restant, impreuna cu dobanzile aferente;
 • Alte prejudicii produse urmare a neexecutarii obligatiei de plata;

Taxa de timbru

Spre deosebire de procedurile simplificate privind ordonanta de plata si cererea cu valoare redusa, actiunea in pretentii generala presupune achitarea unor taxe judiciare de timbru, aplicata la valoarea creantei.

Astfel, potrivit art. 3 din OUG 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:

 1. a) pana la valoarea de 500 lei: 8% din valoarea creantei, dar nu mai putin de 20 lei;
 2. b) intre 501 lei si 5.000 lei: 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
 3. c) intre 5.001 lei si 25.000 lei: 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
 4. d) intre 25.001 lei si 50.000 lei: 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
 5. e) intre 50.001 lei si 250.000 lei: 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;

f) peste 250.000 lei: 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.

Onorariu

În cazul cererii cu valoare redusa, procedura in fața instanței de fond poate dura între 3-6 luni. Durata de soluționare a cererii variaza atât în funcție de complexitatea probatoriului administrat de părți, cât și în funcție de gradul de încărcare al instanței competente cu judecarea cauzei.

Durata

Recuperarea unei creante pe calea actiunii in pretentii “de drept comun” presupune, in general, parcurgerea a doua cicluri procesuale, respectiv prima instanta si instanta de apel. Dupa parcurgerea acestor doua etape procesuale, hotararea va constitui titlu executoriu, un eventual recurs nefiind suspensiv de executare, cum este cazul apelului.

Termenul minim pentru solutionarea actiunii in pretentii in fond este de 8 luni, urmand sa ajunga chiar si pana la 1 an si jumatate pentru solutionarea in fond. Daca se va parcurge si calea apelului, aceasta faza procesuala va putea dura inca 1 an.

Finalitate

Finalitatea actiunii in pretentii reprezinta emiterea hotararii judecatoresti ce reprezinta titlul executoriu, debitorul putand fi executat silit pentru recuperarea creantei si a cheltuielilor judiciara efectuate de creditor pentru recuperarea debitului.

Trebuie mentionat ca, spre deosebire de procedurile simplificate privind cererea cu valoare redusa si ordonanta de plata, debitorul va putea fi executat silit doar dupa solutionarea definitiva a actiunii in pretentii, exercitarea caii de atac a apelului de catre debitor fiind de natura sa suspende caracterul executoriu al hotararii judecatoresti..

Cai de atac

Calea de atac impotriva hotararii prin care se dispune asupra unei actiuni in pretentii este apelul, exercitat in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii. Faza procesuala a apelului presupune o noua judecata a cauzei, de catre o instanta superioara primei instante care a solutionat cererea, pe toata durata apelului creanta neputand fi executata silit, decat dupa pronuntarea unei hotarari definitive.

Aceste hotarari pot fi atacate chiar si cu recurs, prin Decizia 369/2017, Curtea Constitutionala eliminand pragul valoric de 500.000 de lei, statuand la paragraful (32) urmatoarele: “sunt supuse recursului toate hotărârile pronunțate, după publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, în cererile evaluabile în bani, mai puţin cele exceptate după criteriul materiei.”

Executarea silita

Competența executorului judecătoresc

Conform art. 652 Cod de procedură civilă, hotărârile judecatoresti, precum și celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel, după cum urmează:

 a) în cazul urmăririi silite a bunurilor imobile, al urmăririi silite a fructelor prinse de rădăcini și al executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul;

 1. b) în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile și al executării silite directe mobiliare, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află domiciliul ori, după caz, sediul debitorului, sau din circumscripția curții de apel unde se află bunurile; în cazul în care domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului se află în străinătate, este competent oricare executor judecătoresc;
 2. c) în cazul executării silite a obligațiilor de a face și a obligațiilor de a nu face, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde urmează să se facă executarea.

 Dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate în raza celorlalte curți de apel.

Cum se poate pune în executare hotărârea judecătorească

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Potrivit art. 632 alin. (2) Cod de procedură civilă constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

 În cazul acțiunilor având ca obiect cerere de valoare redusă și ordonanța de plată, hotărârile obținute la fond sunt titluri executorii și pot fi puse imediat în executare.

 În cazul acțiunilor în pretenții, hotărârile obținute la fond sunt titluri executorii doar după soluționarea căii de atac, sau după expirarea termenului legal în care putea fi declarată calea de atac, dacă părțile au înțeles să renunțe la dreptul de a ataca hotărârea.

 Titlul executoriu astfel obținut, împreună cu cererea de executare silită și cu taxa de timbru de 20 lei, urmează a fi depuse la executorul judecătoresc competent, conform mențiunilor anterioare, care va deschide procedura de executare silită.

Modalități de recuperare a creanței în cursul executării silite

Recuperarea creanțelor în cursul executării silite se realizează în temeiul art. 624 Cod de procedură civilă prin urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului.

Urmărirea mobiliară

În vederea recuperării creanței constatată prin titlu executoriu, pot fi urmărite orice bunuri mobile ale debitorului, cu excepția următoarelor:

 a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debitorului şi familiei sale şi obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de acelaşi fel;

b) obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor;

c) alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obţinerii mijloacelor de subzistenţă şi furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

d) combustibilul necesar debitorului şi familiei sale socotit pentru 3 luni de iarnă;

e) scrisorile, fotografiile şi tablourile personale sau de familie şi altele asemenea;

f) bunurile declarate neurmăribile în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

 Conform art. 729 Cod de procedură civilă, salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia pot fi urmărite:

a) până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;

b) până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.

 Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

 În concret, în cazul bunurilor mobile, executarea se realizează prin sechestrarea acestora și valorificarea în cadrul licitației sau, în cazul sumelor de bani, prin poprire.

 Potrivit art, 781 alin. (1) Cod de procedură civilă, din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel.

Urmărirea imobiliară

În cadrul urmăririi imobiliare sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile ale debitorului.

 Potrivit art. 813 alin. (5) Cod de procedură civilă, în cazul titlurilor executorii privitoare la creanţe a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei, vânzarea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar nu pot fi valorificate. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informaţiile, lămuririle şi dovezile necesare, precum şi furnizarea cu rea-credinţă de informaţii incomplete în legătură cu existenţa şi valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanţei permit declanşarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanţei nu depăşeşte 10.000 lei.

 Urmărirea silită imobiliară este de competenţa executorului judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul aparţinând debitorului sau unei terţe persoane, dacă se urmăreşte un imobil ipotecat ajuns în mâinile acesteia, iar în situația în care se urmăresc mai multe imobile aflate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează în această circumscripţie, la alegerea creditorului.

 Executarea silită prin urmărirea imobilelor se realizează prin valorificarea bunurilor  în cadrul licitației publice. Din prețul obținut în cadrul licitației, se vor acoperi cu prioritate cheltuielile de executare și creanța deținută de către creditor, iar după acoperirea integrală a acestora în cazul în care rămân sume de bani, acestea se vor restitui debitorului.

Cheltuieli de executare

Cheltuielile necesare în vederea îndeplinirii unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită vor fi avansate, în temeiul art. 670 alin. (1) Cod de procedură civilă de către creditor.

 Toate aceste cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit și vor fi recuperate pe parcursul procedurii de executare.

 Potrivit art. 670 alin. (3) Cod de Procedură civilă sunt cheltuieli de executare: taxele de timbru necesare declanşării executării silite (20 lei pentru încuviințarea executării silite), onorariul executorului judecătoresc, stabilit potrivit legii, onorariul avocatului în faza de executare silită, onorariul expertului, al traducătorului sau al interpretului, daca este cazul, cheltuielile efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită, cheltuielile de transport și orice alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

Pasii de urmat

Contacteaza-ne

 

Transmite-ne documentele

 

Alegerea serviciului optim pentru dumneavoastra

 

Redactarea actiunii si depunerea acesteia la instanta

 

Obtinerea titlului executoriu (hotararii definitive)

 

Incasarea sumelor datorate. Executare silita

 

Contacteaza-ne

Acord procesare date

Detalii de contact

Telefon: 0745 835 835,

E-mail: contact@recuperarecreante.ro

Adresa: Bucuresti, Bdul. Ferdinand I, nr. 70, etaj 1, sector 2